www.thaizone.com
สถานีตำรวจภูธรบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
หน้าหลัก arrow แหล่งท่องเที่ยว arrow อำเภอ 1 arrow ประชาสัมพันธ์
21 ก.พ. 2020 20:27น.
 
 
mainmenu
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพอาชญากรรม
ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมลิงค์
กิจกรรมตำรวจ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
บุคลากร
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พักสายตรวจ ของ สภ.

ที่พักสายตรวจตำบลบางกุ้ง

T022.jpg - 27.60 Kb

ที่พักสายตรวจตำบลบางนกแขวก

ที่พักสายตรวจตำบลบางยี่รงค์

yerong.jpg - 54.10 Kb

ที่พักสายตรวจตำบลบ้านปราโมทย์

pamod.jpg - 44.11 Kb

ที่พักสายตรวจตำบลจอมปลวก

yapan.jpg - 39.94 Kb

User Menu
Home
ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
04 ก.ค. 2019 00:00น.

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โทร 0 3476 1191เรื่องน่ารู้ของอำเภอบางคนที

สถานภาพอำเภอบางคนที 

จำนวนตำบล 13 ตำบล  จำนวนหมู่บ้าน 101 หมู่บ้าน

วัดใน อำเภอบางคนที  25 วัด

1.ตำบลกระดังงา

1.วัดเกาะแก้ว
2.วัดเกาะใหญ่
3.วัดไทร
4.วัดบางคนทีนอก
5.วัดบางใหญ่
6.วัดปากง่าม
 
2.ตำบลบางสะแก
1.วัดบางสะแก
 
3.ตำบลโรงหีบ
1.วัดเกตการาม
2.วัดบางกล้วย
3.วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์
 
4.ตำบลบางคนที
1.วัดบางคนทีใน
2.วัดสินวิเศษศรัทธาธรรม
 
5.ตำบลดอนมะโนรา
1.วัดดอนมะโนรา
 
6.ตำบลบางพรหม
1.วัดแก่นจันทร์เจริญ
2.วัดบางพลับ
 
7.ตำบลบางกุ้ง
1.วัดกลางเหนือ
2.วัดตรีจินดาวัฒนาราม
3.วัดบางกุ้ง
-หลวงพ่อนิลมณี และอุโบสถปรกโพธิ์
-ค่ายบางกุ้ง
-ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง ( เทพเจ้าแห่งสันติ )
4.วัดโบสถ์
5.วัดอมรเทพ
 
8.ตำบลจอมปลวก
1.วัดบางน้อย
 
9.ตำบลบางนกแขวก
1.วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
2.วัดโพธิ์งาม
 
10.ตำบลบางกระบือ
1.วัดตะโหนดราย
 
11.ตำบลบ้านปราโมทย์
1.วัดปราโมทย์
-
ประวัติความเป็นมาของตำบลต่างๆ
-
ตำบลกระดังงา
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกระดังงา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกระดังงา หมู่ 2 บ้านอินทรประเสริฐ หมู่ 3 บ้านกระดังงา หมู่ 4 บ้านกระดังงา หมู่ 5 บ้านคลองละมุด หมู่ 6 บ้านกระดังงา หมู่ 7 บ้านกระดังงา หมู่ 8 บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง หมู่ 9 บ้านวัดไทร หมู่ 10 บ้านบางใหญ่ หมู่ 11 บ้านปากง่าม หมู่ 12 บ้านคลองสำโรง หมู่ 13 บ้านวัดบางใหญ่ 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นร่อง เพราะเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวมาก ตอนเดินทางเข้าตำบลก็จะพบพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวเกือบทั้งหมด 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางคนที , ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จอมปลวก , ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โรงหีบ , ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,203 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำนาการเกษตรปลูกต้นมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาปลูกผลไม้อื่น ๆ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเกาะแก้ว
2. วัดเกาะใหญ่
3. วัดไทร
4. วัดบางคนทีนอก
5. วัดบางใหญ่
6. วัดปากง่าม
 

ตำบลบางสะแก
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า ตำบลสำโรง ซึ่งเรียกตามชื่อกำนันคนแรกของตำบล โดยมีวัตถุอยู่ 1แห่ง ชื่อวัดสะแก้วมณีศรี ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของตำบล (บริเวณหมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน) และมีวิหารเก่าอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อมไปปัจจุบัน ต่อมาได้รื้อวัดสระแก้วศรีมาสร้างใหม่ที่บริเวณวิหารเก่าติดริมคลองแควอ้อม ต่อเนื่องจากรอบๆ บริเวณเก่ามีต้นสะแกขึ้นอยู่ล้อมรอบ จึงเรียกวัดที่สร้างใหม่นี้ว่าวัดบางสะแก และได้เรียกชื่อตำบลสำโรงนี้ใหม่ว่าตำบลบางสะแก ตามชื่อวัด เมื่อก่อนตำบลบางสะแก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 ได้แยกหมู่บ้านในการปกครองของตำบลบางสะแกอยู่เพียง 7 หมู่บ้าน จนถึงทุกวันนี้ 
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่เป็นร่องสวน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ ในสภาพทั่วไปประชาชนมีฐานะค่อนข้างดี มีคุณภาพชีวิตดีไม่มีปัญหาในการปกครอง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยี่รงค์ , ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชุบรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,024 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,151 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน /ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย,รับจ้าง
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบางสะแก
2) โรงเรียนวัดบางสะแก
3) สถานีอนามัยตำบลบางสะแก
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
 

ตำบลบางยี่รงค์
 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางยี่รงค์ และตำบลโรงหีบ มีพื้นที่ติดต่อกัน 2 ตำบลนี้มีชาวจีนอาศัยอยู่มาก และในอดีตมีการปลูกอ้อยกันมาก มีการตั้งโรงหีบอ้อยที่ปากคลองโรงหีบ ต่อมามีการปลูกอ้อยมากขึ้น จึงมีการสร้างโรงหีบอ้อยเป็นโรงที่สองที่ปากคลองบางยี่รงค์ ชาวจีนเรียกโรงหีบที่สองว่า "ยี่ล้ง" ต่อมา คำว่า "ยี่ล้ง" ก็กลายมาเป็น "ยี่รงค์" และเป็นชื่อตำบลในปัจจุบัน 
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีลำคลองสายใหญ่แยกจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่พื้นที่ในตำบล จำนวน 4 คลอง มีพื้นที่ทั้งหมด 4,718 ไร่ (9.02 ตร.กม.) 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปราโมทย์ , ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,051 คน และจำนวนหลังคาเรือน 549 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดคริสต์ใน 

ตำบลโรงหีบ
ประวัติความเป็นมา :
จากการบอกเล่าของคนในพื้นที่ในอดีตพื้นที่ตำบลโรงหีบเป็นป่า ไม่มีคนอาศัยอยู่ ต่อมามีประชาชนอพยพมาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง มาปรับพื้นที่เพาะปลูกเป็นนาข้าว เนื่องจากมีน้ำอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาระยะนี้พื้นที่ดินเสื่อมสภาพ ประชาชนจึงเปลี่ยนปรับพื้นที่มาทำการปลูกอ้อย จนกระทั่งมีชาวจีนได้ล่องเรือมา และทำการค้าขายและซื้ออ้อยจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดราชบุรี และชาวจีนได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่และได้ขุดคลองโรงหีบ หมู่ที่ 6 เพื่อให้เรือสามารถเข้าถึงไร่อ้อยได้สะดวกขึ้น และได้สร้างโรงหีบอ้อยอยู่ที่หมู่ที่ 6 ซึ่งต่อมาสภาพดินและสภาพอากาศเปลี่ยนไป การปลูกอ้อยไม่ได้ผล ประชาชนจึงหันมาปลูกไม้ยืนต้น คือมะพร้าว ส้มโอ เป็นต้น และโรงหีบอ้อยได้เลิกกิจการ และรื้อถอนออกไป โรงหีบอ้อยที่ได้สร้างไว้ในอดีตจึงเป็นที่มาของชื่อตำบลโรงหีบ 
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโรงหีบเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอและแม่น้ำแม่กลอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7.2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5.09 ตารางกิโลเมตร 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางคนที , ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะแก , ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,393 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, เย็บกระทง 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดปรกฯ
2. วัดเกตการาม
3. วัดบางกล้วย
4. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
5. สถานีอนามัย
6. โรงเรียนวัดเกตการาม
7. โรงเรียนวัดบางกล้วย 

ตำบลบางคนที
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลบางคนทีมีพื้นที่กว้างขวางมากไปถึงวัดโชติการาม ตำบลสี่หมื่น (ปัจจุบันอยู่ในเขต อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี) หลักฐานคือโฉนดที่ดินที่รัชกาลที่ 5 ได้มอบไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ในครั้งนั้น และคราวต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาตรวจราชการที่คลองหลังวัดโชติยการาม และท่านได้ลืมคณโฑหรือคณฑีน้ำเอาไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล และเรียกชื่อเพี้ยนมาเป็นตำบลบางคนทีในปัจจุบัน 
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีลำคลอง ลำกระโดงไหลผ่านจำนวนหลายสาย ส่งผลให้พื้นที่มีสภาพชุ่มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและการทำประมงประเภทการเลี้ยงปลาน้ำจืดเป็นอย่างยิ่ง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,025 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบางคนทีใน
2) วัดสินวิเศษศรัทธาราม
3) โรงเรียนวัดบางคณฑีใน
4) สถานีอนามัยตำบลบางคณฑี
5) ศาลเจ้าขุนเถ้ากง
6) ศาลเขมร
7) ศาลเจ้าแม่กวนอิม 

ตำบลดอนมะโนรา
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลดอนมะโนรา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองบางปืน หมู่ 2 บ้านคลองบางกล้วย หมู่ 3 บ้านดอนสาม หมู่ 4 บ้านรางน้ำผึ้ง หมู่ 5 บ้านดอนมะโนรา หมู่ 6 บ้านอาม้าพัฒนา หมู่ 7 บ้านหนองปลาเล็ก หมู่ 8 บ้านคลองแค 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จอมปลวก อ.บางคนที และ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,503 คน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดดอนมะโนรา 

ตำบลบางพรม
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางพรม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางพรม หมู่ 2 บ้านคลองตาสาม หมู่ 3 บ้านบางพลับ หมู่ 4 บ้านบางพลับ หมู่ 5 บ้านคลองขนมจีนใต้ หมู่ 6 บ้านคลองต้นมูกแถว หมู่ 7 บ้านคลองหนองอ้อ หมู่ 8 บ้านคลองไทร 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,776 คน และจำนวนหลังคาเรือน 718 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดแก่นจันทน์เจริญ
2. วัดบางพลับ 

ตำบลบางกุ้ง
ประวัติความเป็นมา :
ความเป็นมาของตำบลบางกุ้ง มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมตำบลบางกุ้งเป็นหมู่บ้านเรียกกันว่า "บ้านบางกุ้ง" ทั้งนี้เพราะแต่ก่อนในหมู่บ้านย่านนี้มีกุ้งชุกชุมมาก ชาวบ้านในย่านนี้ส่วนมาจึงประกอบอาชีพดักกุ้ง มาทำกะปิขาย ต่อมาเมื่อมีจำนวนบ้านมากขึ้น จึงยกขึ้นเป็นตำบลบางกุ้ง และเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่งในสมัยนั้น ต่อมาทางราชการได้แยกตำบลนี้ออกเป็น 2 ตำบล โดยกำหนดให้ทางทิศเหนือ ตั้งแต่คลองหมื่นขจรขึ้นไป เรียกว่า "ตำบลไทรโยค" โดยเรียกตามชื่อวัดหนึ่งซึ่งมีต้นไทรขึ้นอยู่ริมแม่น้ำ ชาวบ้านเรียกว่า "วัดไทรโยค" (ปัจจุบันคือวัดตรีจินดาวัฒนาราม) มีกำนันประจำตำบลคือ "ขุนสิทธิไทรโยค" (เชย) ส่วนทางทิศใต้กำหนดตั้งแต่คลองหมื่นขจรลงมาถึงคลองแควอ้อม เรียกว่า "ตำบลวัดโบสถ์" กำนันตำบลชื่อ "ขุนวัดโบสถ์บัญชร" (พรหมดำรง) ต่อมาในปี พ.ศ.2484 จึงยุบให้เป็นตำบลเดียวกันเรียกว่า "ตำบลบางกุ้ง" 
สภาพทั่วไปของตำบล :
อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบางคนที เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,566 คน ชาย 765 คน หญิง 801 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดกลางเหนือ
2) วัดตรีจินดาวัฒนาราม
3) วัดบางกุ้ง
4) วัดโบสถ์
5) วัดอมรเทพฯ
6) ค่ายบางกุ้ง
7) ศาลเจ้าไทเพ็งอ้วง
8) โรงเรียนสกลวิสุทธิ์
9) โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม
10) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
11) สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง
12) จุดสกัด (ป้อมตำรวจ) 

ตำบลจอมปลวก
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลจอมปลวก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางน้อยใน หมู่ 2 บ้านบางน้อยใน หมู่ 3 บ้านคลองเม็ง หมู่ 4 บ้านคลองสำโรง หมู่ 5 บ้านคลองบ้านใต้ หมู่ 6 บ้านคลองหลอด หมู่ 7 บ้านสารภี 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,493 คน และจำนวนหลังคาเรือน 801 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบางน้อย 

ตำบลบางนกแขวก
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อก่อนตำบลบางนกแขวก ใช้ชื่อว่าตำบลบ้านโพธิ์งาม มาเปลี่ยนเป็นตำบลบางนกแขวก เพราะว่ามีนกแขวกมาอาศัยอยู่ในตำบลโพธิ์งาม เลยทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางนกแขวก และใช้สัญลักษณ์นกแขวกเป็นสัญลักษณ์ของตำบล ภายหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ญี่ปุ่นเอาระเบิดมาทิ้งที่ประตูน้ำบางนกแขวกเพื่อไม่ให้ขนถ่ายน้ำมันผ่านทางประตูน้ำ แต่ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร เพราะมีองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบางนกแขวกคอยดูแล มีก็แต่บ้านเรือนเสียหายบ้างเล็กน้อย ส่วนปากคลองบางนกแขวกติดกับวัดคริสต์มีเจ้าพ่อดูแลบางนกแขวกชื่อ นายกังวาล วีระปรีชานนท์ ได้เสียชีวิตไปแล้ว 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ยกร่อง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสี่หมื่น อำเภภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,878 คน ชาย 854 คน หญิง 1,024 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วิหารวัดแม่พระบังเกิด
2) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
3) เทศบาลตำบลบางนกแขวก
4) บ้านสวนคุณแม่ 

ตำบลยายแพง
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลยายแพงมีประวัติเล่าสืบกันมาว่ามีคหบดีจากเมืองราชบุรี มาขุดคลองเพื่อทำสวน ชื่อยายแพงและได้ตั้งเป็นชื่อคลองตามชื่อคนขุด ต่อมาเป็นตำบลยายแพงตาม พรบ.ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2457 เดิมมี 3 หมู่บ้าน ต่อมาตั้งเพิ่มเป็น 6 หมู่บ้านถึงปัจจุบัน 
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นร่องสวน ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนส้มโอ ลิ้นจี่ มีคลองเล็กใหญ่ล้อมรอบ กระจายทั่วพื้นที่ทั้งตำบล ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ไม่มีวัดในพื้นที่ตำบล แต่มีในตำบลใกล้เคียง มีโบสถ์คริสต์ศาสนา 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศใต้ จรด ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จรด ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก จรด ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 
 จำนวนประชากรของตำบล :
ประชากรทั้งสิ้น 1,601 คน ชาย 859 คน หญิง 742 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม เย็บกระทงใบตองแห้ง ทำพวงหรีด เหลาก้านมะพร้าวทำไม้กวาด
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนบ้านยายแพง
2.สถานีอนามัย
3.อบต.ยายแพง
4.โบสถ์คริสต์
5.Home Stay บ้านสวนมโนเวชพันธ์ หมู่ที่ 3
6.ปราชญ์ชาวบ้าน นายสงัด ใจพรหม
 
ตำบลบางกระบือ

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางกระบือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวัดตะโหนดราย หมู่ 2 บ้านคลองสวนกลาง หมู่ 3 บ้านสวนกลางบางใหญ่ หมู่ 4 บ้านบางกระบือ หมู่ 5 บ้านหนองอ้อ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,919 คน และจำนวนหลังคาเรือน 515 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดตะโหนดราย 

ตำบลบ้านปราโมทย์
ตำบลบ้านปราโทย์เป็นตำบลใหม่มี 6 หมู่บ้านโดยแยกมาจากตำบลบางสะแก 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลบ้านปราโมทย์แยกมาจากตำบลบางยี่รงค์ 1 หมู่บ้านคือหมู่1 ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2525 สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "ตำบลบ้านปราโมทย์" เพราะในเขตตำบลมีวัดอยู่เพียงแห่งเดียว คือ วัดปราโมทย์ เมื่อแยกเป็นตำบลจึงตกลงใช้ชื่อตามวัดน้อยจนเปลี่ยนเฉพาะคำว่าวัดเป็นบ้าน จึงได้ชื่อว่า ตำบลบ้านปราโมทย์ตั้งแต่นั้นมา
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง (สภาพของดินเป็นเหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเป็นดินมีลำคลองไหลผ่าน ) มีเนื้อที่ประมาณ 3.96 ตร.กม. หรือประมาณ 2,824 ไร่ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตวันตก ติดต่อ จ.ราชบุรี 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,977 คน เป็นชาย 960 คน เป็นหญิง 1,017คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดปราโมทย์
2.วิหารหลวงพ่อโต
3.โรงเรียนวัดปราโมทย์
4.อบต.บ้านปราโมทย์ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 04 ก.ค. 2019 15:22น. )
พระสยามเทวาธิราช ประจำ สภ.

pasayam1.jpg - 456.04 Kb'

ผู้บริหาร

dsc002.jpg - 51.23 Kb

          พ.ต.อ.ชัยยุทธ   ถมยา

              ผกก.สภ.บางคนที

บริการ

ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

best free web stats
Visitor Calculate
 
Top! Top!